Wymagane dokumenty:

  • umowy spółki wraz z aneksami (do wglądu) oraz
  • rachunek zysków i strat  spółki za rok poprzedni  i bieżący okres oraz
  • PIT36 /36L  wraz z załącznikiem PIT/B za poprzedni rok podatkowy oraz
  • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami  ZUS i podatku w US lub
  • historia/wyciąg z konta firmowego /Klienta potwierdzający opłacenie ZUS i US z okresu ostatnich 3 miesięcy.